Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Tôn Thất Ngưu
  Ngày gửi: 00h:18' 07-12-2007
  Dung lượng: 915.5 KB
  Số lượt tải: 406
  Số lượt thích: 0 người

  GIAÏO VIÃN THIÃÚT KÃÚ :
  TÄN THÁÚT NGÆU
  TRUNG TÁM KYÎ THUÁÛT TH-HN
  THAÌNH NÄÜI
   054 523781 – 054 833809  0913 458467
  CAÏC BAÛN NÃN XEM QUA BAÌI SOAÛN VAÌI LÁÖN ÂÃØ NÀÕM
  TRÇNH TÆÛ VAÌ THAO TAÏC TRÇNH DIÃÙN , ÂÄÖNG THÅÌI ÂÃØ
  KÃÚT HÅÜP THUYÃÚT GIAÍNG PHUÌ HÅÜP VÅÏI NÄÜI DUNG CUÍA
  TÆÌNG SLIDE .
  Moüi yï kiãún , nháûn xeït âoïng goïp xáy dæûng xin chán thaình tiãúp thu .
  Måìi liãn hãû vãö : TÄN THÁÚT NGÆU , giaïo viãn bäü män Âiãûn
  Trung tám Kyî thuáût TH – HN THAÌNH NÄÜI- HUÃÚ
   054 523781 – 054 833809  0913 458467 - 0905603875

  XP - OFFICE 2003
  ÂEÌN HUYÌNH QUANG
  I - CÁÚU TAÛO
  RAÛNG ÂÄNG
  RAÛNG ÂÄNG

  RAÛNG ÂÄNG
  DAYLIGHT 20 W
  BOÏNG ÂEÌN
  1
  10 W -220 V ( 0,30 m )
  20 W -220 V ( 0,60 m )
  40 W -220 V ( 1,20 m )
  CÆÛCTIÃÚP XUÏC
  SÅÜI ÂÄÚT
  ( TIM ÂEÌN )  BĩT HUYèNH QUANG
  ?
  4
  ?
  2
  * CÄNG SUÁÚT BOÏNG ÂEÌN :

  LOAÛI 0,6 M : W

  LOAÛI 1,2 M : W
  ?
  ?
  ?
  20
  40
  ÂEÌN LÄÚP
  2
  CHÁÚN LÆU
  10 W - 220 V
  20 W - 220 V
  40 W - 220 V
  20 OCTANE
  20
  20
  TNG PH
  ÂÁÖU DÁY
  CUÄÜN DÁY
  LOÎI THEÏP
  ( MAÛCH TÆÌ )
  VÊT NÄÚI DÁY
  DUÌNG CHÁÚN LÆU :

  LOAÛI : CHO ÂEÌN 0,6 M

  LOAÛI : CHO ÂEÌN 1,2 M

  ?
  ?
  ?
  20 W
  220 V
  40 W
  220 V
  CHÁÚN LÆU ÂIÃÛN TÆÍ
  1
  TUÛ ÂIÃÛN
  ÂIÃÛN TRÅÍ
  TRANSISTOR
  ÂI ÄÚT
  CUÄÜN DÁY
  Í
  3
  STACTE
  CHUÄÜT
  TU CHNG NHIU
  LÆÅÎNG KIM
  STACTE ÂIÃÛN TÆÍ
  QÆTGAD
  NBVCXZS
  STACTE ÂIÃÛN TÆÍ
  RÅ LE
  LINH KIÃÛN ÂIÃÛN TÆÍ
  II- NGUYÃN LYÏ HOAÛT ÂÄÜNG 1- SÅ ÂÄÖ NGUYÃN LYÏ
  S
  C L
  2 . NGUYÃN LYÏ HOAÛT ÂÄÜNG
  N
  P
  2 . NGUYÃN LYÏ HOAÛT ÂÄÜNG
  N
  P

  N
  P

  N
  P
  NÅI GÀÕN STACTE
  ÂÃÚ NHÆÛA
  GÀÕN BOÏNG ÂEÌN
  CHÁÚN LÆU
  III - SÅ ÂÄÖ LÀÕP ÂÀÛT
  LÀÕP ÂÀÛT DÁY TRÃN MAÏNG HÄÜP
  C L
  SÅ ÂÄÖ NÄÚI DÁY ÂEÌN HUYÌNH QUANG VÅÏI CHÁÚN LÆU ÂIÃÛN TÆÍ
  ( KHÄNG SÆÍ DUÛNG STACTE )
  LÀÕP ÂÀÛT ÂEÌN TRÃN MAÛNG ÂIÃÛN
  P
  N
   
  Gửi ý kiến