Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  bai tap trac nghiem anh 9

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Hoài Hương
  Ngày gửi: 20h:43' 07-05-2008
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 391
  Số lượt thích: 0 người
  The passive voice
  TO BE + past participle (+ by phrase)
  Hiện tại đơn: S + is / are / am + V 3
  Ex: Peter eats a cake A cake is eaten by Peter
  .Quá khứ đơn: S + was / were + V3
  Ex: The personnel manager sacked us
  We were sacked by the personnel manager
  Tương lai đơn: S + will + be + V 3
  Ex: The milkman will deliver the milk
  The milk will be delivered by the milkman
  Hiện tại tiếp diễn và quá khứ tiếp diễn: S + am / is / are / was / were + being + V3

  Ex: He is being questioned by the police.
  He was reading a book when I came .
  A book was being read when I came
  * Th× hiÖn t¹i hoµn thµnh: S + Have / has + been + V3
  Ex: The police have questioned me
  I have been questioned by the police





  Everyday thousands of trees are cut down in the world.
  They cut down thousands of trees in the world everyday


  Turn in to passive voice
  1.We clean the garages everyday
  The garages are claened everyday
  2.He finished his exercises on time
  His exercises were finished on time

  3.People plant rice in those fields.
  Rice is planted in those fields.
  4.They use cars and trucks to carry food to market.
  Cars and trucks are used carry food to market.
  5.This boy broke my windows yesterday.
  My windows were broken by this boy yesterday.
  6.They have known him well.
  He has been known well.
  7.We will meet him at the station.
  He will be met at the station.
  8.Did you do your test perfectly?
  Was your test done perfectly?
  9.Why didn’t you learn this lesson?
  Why wasn’t this lesson learnt?
  10.How long have they done their work?
  How long have their work been done?
  11.No one could help him
  He couldn’t be helped


  12.You mustn’t use this machine after 5.30 p.m.
  This machine mustn’t be used after 5.30 p.m.
  13.You should keep the flowers in a warm sunny place.
  The flowers should be kept in a warm sunny place.
  14.They are going to paint the chairs.
  The chairs are going to be painted.
  15.The farmers are ploughing the ricefields.
  The ricefields are being ploughed by the farmers .
  16.Nam’s father has just bought another villa.
  Another villa has just been bought byNam’s father.
  17.Nam can repair this machine.
  This machine can be repaired by Nam.




  Reported speech(C©u gi¸n tiÕp)
  + trong ngoÆc kÐp lµ c©u trÇn thuËt:
  VÝ dô: Mary said, “I will come back this department store tomorrow”
  Mary said that she would come back that department store the following day.
  Mary said to me, “I will come back this departmen tomorrow”
  Mary told me that she would come back that departement store the following day
  Cách đổi:
  Giử nguyên động từ say hoặc đổi say to thành tell.
  Đổi dấu (,) thành that và bỏ dấu ngoặc kép (" ")
  Đổi đại từ chỉ ngôi hoặc sở hửu tính từ cho hip nghĩa.
  Đổi động từ trong ngoặc kép sang thì quá khứ, theo công thức sau:

  Direct speech Reported speech
  Present simple Past simple I work I worked
  She works She worked
  Present progressive Past progressive
  I am working I was working

  This That These Those
  Here There Now Then

  Today That day Tonight That night

  Yesrerday The day before

  Next The following

  Last The previous
  Tag questions (C©u hái ®u«i)
  Dïng cïng h×nh thøc cña ®éng tõ chÝnh hoÆc trî ®éng tõ nh­ trong mÖnh ®Ò chÝnh.
  NÕu mÖnh ®Ò chÝnh ë thÓ phñ ®Þnh th× c©u hái «ië thÓ x¸c ®Þnh, nÕu mÖnh ®Ò chÝnh ë thÓ x¸c ®Þnh
  th× c©u hái ®u«i ë thÓ phñ ®Þnh. You have been to New York, haven’t you?
  We don’t go to school tomorrow, do we?
  Dïng cïng chñ ngö víi mÖnh ®Ò chÝnh. C©u hái
  ®u«i ph¶i lµ ®¹i tõ lµm chñ ngö.
  Nếu have là động từ chính thì phải dùng do,
  does hoặc did trong câu hỏi đuôi.
  Ví dụ: You have a car, don`t you?

  Nếu có there hoặc it ở đầu câu thì câu hỏi đuôi
  củng phảI có there hoặc it
  There are only twenty students in our class, aren`t there?
  It`s cold, isn`t it?

  Những trường đặc biệt:
  Let`s go out for a walk, shall we?
  Don`t be late, will you?
  Open the box, will you?
  I am late, aren`t I?
  Use the correct form of tag questions:
  1.You don’t like tea,………?
  Do you?
  2.Ann will be here soon,…………..?
  won’t she?
  3.Peter plays soccer very well,…………?
  Doesn’t he?
  4.Her father goes to work at 6 am,…………….?
  Doesn’t he?
  5.This picture is yours,………………?
  Isn’t it?
  6.They will go to HCMC next week,…………….?
  Won’t they?
  7.You don’t use the internet very often,………..?
  Do you?
  8.He never goes to school late,…………….?
  Does he?
  9.Let’s go somewhere for a drink,…………….? Shall we?
  10.Open the door,………………..? Will you?

  Gerunds after some verbs:
  Lµ h×nh thøc Verb + ing
  Avoid hate stop enjoy love suggest like
  Ex: Why did you avoid meeting the boss?
  Few people enjoy working overtime.
  Ba hates waking up early.
  He stop smoking cigareries
  I suggest collecting used clothes
  Making suggestions: suggest + v-ing, suggest + (that) + S + should
  + §­a ra lêi ®Ò nghÞ: suggest + v-ing
  Ex: I suggest taking the children to the zoo
  I suggest giving lessons to poor children
  We suggest speaking English in class.
  + Suggest + (that) + S + should
  I suggest that you should speak English in class
  I suggest that he should go to see the doctor
  There,s a dripping faucet in Mr Binh’s kitchen
  I suggest that Mr Binh should fix the dripping faucet in his kitchen
  Gerunds after some phrasal verbs:

  Turn off turn on look for look after go on
  dislike postpone finish stop quit consider
  mind notice keep
  Ex I forgot to turn off the light when I went out
  Can you turn …the light? It’s too dark.
  (off / on / in / for)
  Who will look after your sister when your mother is on vocation.
  If you go on doing that, you’ll be punished.
  Adjectives and Adverbs(TÝnh tõ vµ tr¹ng tõ)
  + TÝnh tõ bæ nghÜa cho danh tõ vµ ®¹i tõ:
  Ex: He is a good teacher
  He is tall
  One should not be selfish
  + Tr¹ng tõ bæ nghÜa bÊt cø lo¹i tõ nµo
  Ex: My teacher teaches well
  He drives carelessly

  She broke the vase because she was...
  carefull b. carefully c. careless d. carelessly
  Many people become..because of the
  Natural disasters every year
  Homeland b. homesick c. homework
  d. homeless
  Connectives: and, but, because, or, so, there fore, however
  Ex: My hobies are playing soccer and listening to music
  I want another car but I have no money
  I failed my exam because I didn’t study
  Would you like tea or coffee?
  I passed the test, therefore, my parents took me to the circus
  I feel sleepy, however, I must finish the report
  I want to go home. I feel sick (use “because”)
  I want to go home because I feel sick
  They learn english….they intend to go abroad
  a. And b. because c. or d. so
  Relative clauses (MÖnh ®Ò liªn hÖ)
  MÖnh ®Ò liªn hÖ b¾t ®Çu b»ng chñ ngö “who” thay
  thÕ cho tõ chØ ng­êi ®øng tr­íc nã vµ lµm chñ ngö
  Ex:The woman who wears a hat is my mother
  MÖnh ®Ò liªn hÖ b¾t ®Çu b»ng t©n ngö “whom”
  thay thÕ cho tõ ®øng tr­íc nã lµm t©n ngö
  Ex:The woman is the person whom I always thinks of
  The man whom she visits is very famous
  The boy will be punished.He throw that stone
  The boy who throw that stone will be punished

  Which cã thÓ lµm chñ ngö hoÆc t©n ngö
  Thay thÕ cho tõ chØ vËt ®øng tr­íc nã, lµm chñ ngö
  The book which is on the table is my teacher’s
  Lµm chøc n¨ng t©n ngö
  The bicycle which you are working at is mine
  The novel which I read yesterday is very interesting
  My bike had disappeared. I had left it at the gate
  My bike which I had left at the gate had disppeared

  Who,whom vµ which cã thÓ thay thÕ b»ngThat ®Ó lµm
  chñ ngö hay t©n ngö cho ®éng tõ trong mÖnh ®Ò liªn hÖ
  ex:The girl that lives opposite my house is very pretty
  This is the teacher that we admire.
  Ph¶i dïng that trong c¸c tr­êng hîp sau:
  + sau tiÒn ngö hæn hîp
  Ex:The girl and flowers that he painted were vivid
  I saw the man ,woman and cattle that went to the field.
  + sau tÝnh tõ trùc cÊp vµ the first, the last, the only….
  She is the ugliest girl that I’ve ever seen
  The men and animals …you saw on tv were fromchina
  a. Who b. whom c. which d. that
  1. a.behave b. medal c. refine d. rewrite
  2. a. modify b. justify c. liquify d. beauty
  3. a. cracker b. hang c. planet d. smart
  4. a. pens b. books c. chairs d. toys
  5. a. climb b. click c. hire d. mind
  6. a. blow b. open c. movement d. moment
  The conditional sentences:

  Type 1: If clause Main clause S + V(present simple) + O, S +will / can / may.+ V(inf)
  Ex: If you do your test, you can pass the test
  If you do not hurry, you may miss the train.
  You will fail in your examination if you do not work hard.
  If the rice paddies are polluted, the rice plants will die.
  The teacher (explain) to you if you ask him
  notes: unless = if not
  Ex: unless + S + V(simple present), s + WILL +v (inf)
  Type 2: S + V(simple past) + O, S + would / could / might + V (inf)
  Ex: If I were she, I would marry him.
  If I had enough money, I would give it to him
  If you saw a UFO, what would you do?

  1.If he (have) free time, he would go swimming had
  2.If I had much money, I (buy) a new car would buy
  3.He (write) to her if she wrote him would write
  4.If the weather (be) cool, the bananas wouldn’t spoil were
  5.This car (buy) If it were cheap could be bought
  6.I (not do) that If I (be) you wouldn’t do / were
  7.We (go) swimming If today (be) Sunday. would go / were
  8.If they (know) your address, they (meet) you knew / would meet
  9.Where you (go) If you (have) a car?
  Would you go / had
  10.If he (do) his homework, he (not worry) about the examination.
  Did / wouldn’t worry


  Viết lại câu với "wish"

  1.I wish Susan..harder for her examination.
  a.will work b. worked c. has woked d. works
  2.I wish they.....here tomorrow
  a.will come b. would come c. come d. came b.
  3.He wish he.......a doctor (be) were.
  4.I wish they ....here next time (be) would be.
  5.What a pity! You aren`t here with us now
  I wish you were here with us now.
  6.The naughty boys always draw on the wall
  I wish the naughty boys didn`t draw on the wall.
  7.I`d like my father to give up smoking.
  I wish my father gave up smoking.
  8.He doen`t help his mother with housework.
  I wish he helped his mother with housework
  9.I can`t swim
  I wish I could swim
  10.My friends often go on a camping trip without me.
  I wish my friends went on a camping trip with me.



  11.I must go now.
  I wish I didn’t go now.
  12.He always goes to school late.
  I wish he didn’t go to school late.
  13.My brother is too short to play basketball.
  I wish my brother is tall enough to play basketball.
  14.I don’t have enough money to help you.
  I wish I had enough money to help you.
  15.He can’t pass the examination.
  He wish he could pass the examination.
  16.We can’t go out because of heavy rain.
  We wish it didn’t rain heavily.
  17.What a pity! He can’t come here.
  I wish he could come here
  18.Her wish is buying that villa but it’s too far expensive.
  She wishes she could buy that expensive villa.
  19.Ba feels worried because he gets a bad mark at math today.
  Ba wishes he got a good mark at math today
  Choose A,B,C or D to complete the sentences:

  1.Malaysia is divided ………….two regions.
  a.To b.on c.in d.into
  d.into
  2.She often goes to the ……to pray because her relions is Islam
  a.church b.pogoda c.temple d.mosque
  d.mosque
  3.Mary was really ……..by the beauty of HaNoi
  a.Impress b.impression c.impressive d.impressed
  d.impressed
  4.The United states has a …….of around 250 million.
  a.Population b.separation c.addition d.introduction.
  a.Population
  5.Mathematics and literature are ……sujects in high schools.
  a.Adding b.compulsory c.optional d.religious.
  a.Population
  6.It’s very kind ……..you to say so!
  a.In b.to c.for d.of.
  d.of.
  7.Can you tell me how many chapters this book consists…?
  a.Of b.to c.with d.in
  a.Of
  8.Don’t forget to add sugar to the mixture. This ...is important
  a.Add b.adition c.additional d.additionaly
  b.adition
  9.Vietnamese people are very ……..and hospitableby
  a.Friend. b.friendless .c.friendly. d.friendship
  . c.friendly
  10.They were welcomed friendly……..in Vietnam
  a.Air .b.matter .cimpression. d.atmosphere
  d.atmosphere



  11.I wish Susan ……. Harder for her examination.
  a.Will work b.worked c.has worked d.work
  b.worked
  12.What were you doing when he ……….?
  a.Comes b.to come c.came d.coming
  c.came
  13.A good letter needs perfect …………
  a.Introduce b.introduction c.introducing d.introductory
  b.introduction
  14.It seems diffcult for us …………abroad at the moment.
  a.Go b.to go c.went d.gone
  b.to go
  15.There used ……….a movie theater here,but it closed a long time ago
  a.Be b.to be c.being d.been
  b.to be
  16.I come from Vietnam so I am not used to ……… on the lefl.
  a.Drive b.drove c.driven d.driving
  d.driving
  17.Athough we are far away from each other ,we still………
  a.Keep in toch b.say hello c.keep together d.keep on
  a.Keep in toch
  18.Music and painting are ……..subjects .
  a.Option b.optionnal c.optionnally d.optioning
  b.optionnal
  19.The children are playing ………in the schoolyard
  a.Happy b.happily c.happiness d. happiness
  b.happily
  20.I wish they …………. Here tomorrow
  a.Will come b.would come c.come d.came
  b.would come
  21.……..clothes do you prefer,T.shirt or pullover ?
  a.What b.How c.Which d.Where
  c.Which
  22.My uncle was a ……..He had a large collection of musical instrumets.
  a.Music b.musical c.musically d.musician
  d.musician
  23.Vietnamese women prefer to wear modern clothing……work.
  a.At b.in c.to d.with
  c.to
  24.Peter got……quickly and went to school.
  a.Dress b.dressed c.dressing d.dresses
  b.dressed
  25.It’s ………to call anyone at night.
  a.Convenience b.incovenience c.convenient. D.inconvenient
  D.inconvenient


  26.The Ao dai is the …….dress of vietnamese women
  a.Beautiful b.traditionnal c.casual d.baggy
  b.traditionnal
  27………..have fashion designers done to modernize the Ao dai?
  a.How b.What c.why d.where
  a.How
  28.The work Jeans comes ……..a kind of materrial that was made in Europe.
  a.In b.at c.from d.on
  c.from
  29. The national dress of japanese women is ………………
  a.Kimono b.Ao dai c.Sari d.Jeans
  a.Kimono
  30.Nguyen Du is considered a famous Vietnamese…………..
  a.Poetry b.poem c.poet d.poetic
  c.poet
  31.Mary ……………..write to me last year.
  a.uses to b.used to c.is used to d.was used to
  b.used to
  32.She discribes herself …………a fashion designer.
  a.by b.as c.in d.from
  b.as
  33.He ....with friends in an apartment in HCMC since last week
  a.living b.has lived c.lived d.live
  b.has lived
  34.I wish you ………….here tomorrow
  a.Come b.came c.will come d.would come
  d.would come
  35.I ………….English here since I graduate from university.
  a.teach b.taught c.have taught d.am teaching
  c.have taught

  36.Wearing uniform helps students ………equal in many ways.
  a.fall b.feel c.fell d.felt
  b.feel
  37.It’s dangerous …………in this river.
  a.swim b.to swim c.swimming d.swam
  b.to swim
  38.Millions of Christmas cards………last month.
  a.were sent b.sent c.sent d.are sent
  a.were sent
  39.Marie Curie………...the Nobel Prize for Physics in 1903.
  a.award b.awarded c.was awarded d.has awarded
  c.was awarded
  40.He hates being ………….at.
  a.look b.looking c.to look d.looked
  d.looked

  41.They often go to that……………to pray.
  a. market b. hotel c. hostel d. shrine(th¸nh ®iÖn)
  d. shrine(th¸nh ®iÖn)
  42.We have some ………..students for the program
  a. exchange b. exchanged c. to exechange d. exchanging
  b. exchanged
  43.Are you a stamp……………?
  a. collecting b. collector c. collect d. collection
  b. collector
  44.Cattle and sheep are grazing in the …………..
  a. bridges b. rivers c. fields d. meadows
  d. meadows
  45. Getting to the village is a very………….journey.
  a. Interesting b. interested c. interest d. interests
  a. Interesting

  46.The weather is nice. Shall we …...mountain this morning?
  a. go b. travel c. come d. climb
  d. climb
  47. My village lies near the…….of the moutain and by the rivers.
  a. foot b. leg c. feet d. legs
  a. foot
  48. He is considered one of the greatest……of the country.
  a. heroes b. heroin c. heroines d. heroic
  a. heroes
  49. What do you think about his ………..of coins?
  a. collect b. collecter c. collection d. collective
  c. collection
  50. There is a small bamboo…………at the entrance to the village
  a. forest b. forestation c. forest ranger d. forestry
  a. forest

  51.We will go……..a picnic next week.
  a.In b. at c. on d. to
  c. on
  52.My village is about 100 kms………..the south of HCMC.
  a.In b. at c. to d. for
  c. to
  53.There is a shrine…………..the top of the mountain near my uncle’s house.
  a.on b. in c. at d. to
  a.on
  54.We often go for a wall…………..the weekends.
  a.In b. at c. on d. to
  c. on
  55.They will come here………….11:30 AM.
  a.In b. at c. on d. to
  b. at
  56.She took many pictures to show the trip……..her parents.
  a.of b. for c. to d. with
  c. to
  57.There is a meeting …………9 AM and 2 PM.
  a.on b. beetwen c. till d. at
  b. beetwen
  58.He was born ……………15th, january.
  a.In b. of c. at d. on
  d. on
  59.We have lived in Ha Noi…………4 years.
  a.In b. since c. for d. at
  c. for
  60.She has come here…………yesterday.
  a.In b. since c. for d. on
  b. since
  61.I wish you…………us some day.
  a.visit b. will visit c. visited d. would visit
  c. visited
  62.He used to ……full time, but now he is a part time worker.
  a.work b. working c. worked d. word
  a.work
  63.Let’s ………..somewhere for a drink!
  a.go b. do c. going d. doing
  a.go
  64.I wish you………...me with my work.
  a.help b. will help c. helped d. would help
  c. helped
  65.The stamp collection made him…….famous in the country.
  a.be b. to be c. been d. being
  a.be

  66.They ……..in that house for several months.
  a.live b. lived c. have lived d. are living
  c. have lived
  67.It rains heavily, ……..I can’t go to the movie with you.
  a.and b. but c. because d. so
  d. so
  68.My father ………teaching in a small village 10 years ago.
  a.stars b. started c. has started d. is starting
  b. started
  69.Minh wishes he ……….a new bike.
  a.would have b. has c. had d. will have
  c. had
  70.I wish you ……it again.
  a.don’t do b. won’t do c. didn’t do d. wouldn’t do
  d. wouldn’t do

  71.This year the only award for the ..........student belongs to him.
  a.good b. well c. better d. best
  d. best
  72.The restaurant has the …...for serving some of the finest food.
  a.repute b. reputation c. reputed d. reputable
  b. reputation
  73………aspects of learning English do you find the most difficult?
  a.What b. where c. when d. why
  a.What
  74.We think that with our solidarity we can …………this difficulty.
  a.overdo b. overgo c. overtake d. overcome
  d. overcome
  75.They could’t pass the final…………….
  a.exam b. examine c. examining d. examination
  d. examination
  76. We have many well …………..teachers here.
  a.qualify b. quality c. qualified d. qualification
  c. qualified
  77. This shirt costs ………….88,000 VND.
  a.approximative b. approximately c. approximationd.approximatel
  b. approximately
  78. If you study at the Brighton Language Center – UK, you can live in …………campus.
  a.dormitory b. mobile room c. hotel d. private room
  a.dormitory
  79. I saw your schoo’s…….in today’s edition of the vietnam News.
  a.advertise b. advertisement c. advertiser d. advertising
  b. advertisement
  80. I can complete a…………English test if you want.
  a.speak b. spoke c. spoken d. speaking
  c. spoken
  81. She said that she ……..learning English with you.
  a. like b. liked c. liking d. to like
  b. liked
  82.The government supplied the victims……….food and water.
  a. to b. with c. on d. fpr
  b. with
  83.She asked me where I………..from.
  a. come b. came c. to come d. coming
  b. came
  84. What aspects of …………English do you find difficult?
  a. study b. studied c. learnt d. learning
  d. learning
  85. If you want to attend the course, you…pass the examination.
  a. have to b. has to c. had to d. could
  a.have to



  86. She ………me whether I liked classical music or not.
  a. ask b. asks c. asked d. asking
  c. asked
  87. He asked me who the editor of this book……………………?
  a. is b. are c. was d. were
  c. was
  88. He told me he ………..leave the city the following day.
  a. will have to b. would have to c. has to d. had to
  b. would have to
  89. He wants to know whether I…………back tomorrow.
  a .wome b. will come c. would come d. came
  c. will come
  90. I wonder why he ……………….love his family.
  a.doesn’t b. don’t c. didn’t d. hasn’t
  a.doesn’t
  91.Who told you of the news? The ………may not be correct.
  a. inform b. information c. informational d. informative
  b. information
  92.I have sent you a lot of letters but you have never been……
  a. responsively b. response c. respond d. responsive
  d. responsive
  93.She thinks chatting on the internet is time ………………..
  a .consume b. consumer c. consuming d. consumption
  c. consuming
  94.The cost of ………..is very high in big cities.
  a.live b. living c. lived d. life
  b. living
  95.We believe the new program will be ………..to everybody.
  a.beneficially b. benefic c. beneficial d. beneficiary
  c. beneficial
  96. By learning English, you can get access to the world’s……
  a.develop b. developing c. development d. developed
  c. development
  97. You can see a lot of commerce going ….in this commercial city.
  a.in b. on c. to d. at
  b. on
  98. Can you tell me who…………..this kind of machine?
  a. invented b. invention c. inventor d. inventive
  a. invented
  99. The next stage in the development of television is ……TV.
  a.interact b. interaction c. interactive d. interactively
  c. interactive
  100. Remote controls are used to ………..with TV.
  a.interact b. interaction c. interactive d. interactively
  a.interact

  1. This newspaper is ………..everyday. It’s a daily newspaper .
  a. publishing b. published c. to publish d.publish
  b. published
  2. He shouted and looked …………at me when I broke the vase.
  a. angry b. angrier c. angrily d. angrily
  c. angrily
  3. He is tired ………….he stayed up late watching TV.
  a. so b. because c. but d. and
  b. because
  4. We are talking about the preservation of ……..recources.
  a. natural b. naturally c. nature d. naturalize
  a.natural
  5. Is he really ………..that you can’t come there?
  a. disappoint b. disappointed c. disappointing d. to disappoint
  b. disappointed

  6. I think most children are creative enough to write…….poems.
  a. beauty b. beautiful c. beautifully d. beautify
  b. beautiful
  7. It is our policy to ………forests and increase forestation.
  a. protect b. protecting c. to protect d. protected
  a.protect
  8. Everyone must take part in …………deforestation.
  a. prevent b. preventing c. to prevent d. prevented
  b. preventing
  9. I suggest…………………………..to the movies.
  a. go b. to go c. going d. went
  c. going
  10. They made their living by……….fish in the ocean everyday.
  a. catch b. catching c. to catch d. caught
  b. catching




  11.I will be .…if she manages to sell that motobike at a high price.
  a. surperise b. surperised c. surperising d. to surperise
  b. surperised
  12. Unless you understand, I ………explain it again to you.
  a. am b. was c. will d. would
  c. will
  13. If you know where she lives, please let me…………..
  a. know b. knew c. to know d. known
  a.know
  14. If he ……………a student, he will get a discount.
  a. is b. was c. were d. will be
  a. is
  15……….you are interested in this film, don’t go to see it any cost.
  a. If b. unless c. because d. so
  b. unless
  16. If you like that book, I will give it…………you as my present.
  a. for b. from c. at d. to
  d. to
  17. If you live in this small town, you………….earn much money.
  a. aren’t b. couldn’t c. can’t d.didn’t
  c. can’t
  18. If you have ……..money, you can travel abroad this summer.
  a. A lot of b. many c. lot of d. lots
  a. A lot of
  19. If you are a student, you can get a discount………books.
  a. on b. in c. at d. for
  a. on
  20. I won’t go unless you………….me the money back.
  a. to pay b. paid c. paying d. pay
  d. pay

  21. Can you turn ………….the light? It’s too dark.
  a. on b. off c. in d. for
  a. on
  22. What are you looking …………? My picture book. I ‘ve lost it.
  a. on b.off c. in c. For
  c. For
  23. There are ………saving methods and inventions to use solar energy.
  a. energetic b.energize c. energy d. energetics
  b.energize
  24. I had to pay much money this month for the international……
  a. calls b. calling c. to call d. called
  a. calls
  25. A new air-conditioner will be ……………this morning.
  a. to install b. installed c. installing d. to install
  b. installed

  26. Scientist are looking for an………….way to reduce energy consumption.
  a. effect b. effection c. effective d. effectively
  b. effection
  27. We can ………….easily in the daylight.
  a. to read b. reading c. readed d. read
  d. read
  28.She won’t take all these suitcases…….she likes to travel light.
  a. so b. but c. because d. therefore
  c. because
  29.They are completely short of water now. A number of people have died because of this ………………
  a. shortage b. short c. shorten d. shortly
  a. shortage
  30. What can we do to spend less…………..lighting?
  a. In b. on c. about d. of
  b. on
  31. She is very tired;…………..she has to finish her home work.
  a. moreover b. so c. and d. however
  d. however
  32. Is he an actor……………a singer?. An actor.
  a. and b. or c. with d. so
  b. or
  33. He was tired,…….he took a rest before continuing the work.
  a. so b. and c. but d. if
  a. so
  34. She forgot…....off the gas before going out.
  a. turn b. turning c.to turn d. turned
  b. turning
  35. I suggest…… money for the poor people in our neighborhood.
  a. save b. to save c. saving d. saved
  c. saving

  36. Who looks ……your children when you are away from home?.
  a. for b. at c. after d. to
  c. after
  37. Why does’t she go…….with her university study?
  a. in b. at c. to d. on
  d. on
  38. After coming home, she cleaned the floor…….cooked dinner.
  a. but b. however c. moreover d. and
  d. and
  39. They didn’t undrestand the matter, ….they didn’t ask for help.
  a. but b. however c. moreover d. and
  b. however
  40. He got wet……….he forgot his umbrella.
  a. because of b. because c. but d. and
  b. because

  41.He is going to the post office………he wants to send a letter.
  a. because b. but c. and d. moreover
  a. because
  42. She bought potatoes……..cabbage at the market.
  a. although b. and c. however d. but
  b. and
  43. They learn English……….they intend to go abroad.
  a. and b. or c. so d.because
  d.because
  44. His hobbies are playing soccer…….collecting stamps.
  a. and b. but c. however d. although
  a. and
  45. I’d love to play volleyball…….I must complete my homework.
  a. since b. moreover c. but d. and
  c. but

  46. I wear a hat……….I don’t want to be sick.
  a. because b. but c. therefore d. and
  a. because
  47. I am going to the supermaket………..I want to buy some food.
  a. therefore b. because c. but d. however
  b. because
  48. Do you want to have coffee……………..tea?
  a. and b. or c. although d. but
  b. or
  49. She studies well……….she is busy.
  a. because b. since c. although d. and
  c. although
  50. They went to school……………it was raining hard.
  a. however b. and c. therefore d. although
  d. although
  51. Can you tell me the reasons for………..the Mother’s Day?
  a. celebrating b. celebratation c. celebrate d. celebrated
  a. celebrating
  52. We think that Mother’s day should be celebrate……………….
  a. nationhood b. nation wide c. nationality d.nation
  b. nation wide
  53. We are going to ……….the anniversary of our 50th wedding.
  a. to celebrate b. celebrated c. celebrating d. celebrate
  d. celebrate
  54. She cried with…………when she heard the news. It was her…
  time.
  a. joy / joyful b. joyful / joy c. joyfully / joy d. joy / joyfully
  a. joy / joyful
  55. There used to be a military………in Red Square on 1st May.
  a. parade b. festival c. party d. celebratation
  a. parade
  56. What activities do you want to …..in at school and at the club.
  a. taking part in b. taken part in c. take part d. took part
  c. take part
  57. The ……….lady gave her new friend a hug before they said goodbye.
  a. gentleness b. gently c. gentled d. gentle
  d. gentle
  58. He is a generous man. He ………known for his generosity.
  a. well b. good c. better d. best
  a. well
  59. It’s very nice ………..you to say so!
  a. In b.on c.of d.at
  c.of
  60. Passover is celebrated in Isael and by all ……..people
  a. English b.Vietnamese c.Japanese d.Jewish
  d.Jewish



  61. Last night we came to the show late …the traffic was terrible.
  a. Although b.despite c.and d.because
  d.because
  62. I live in Dalat ,….is one of the most beautiful cities of Vietnam.
  a. Who b. Which c. whom d.whose
  b. Which
  63. The people ……..live in Greece speak Greek.
  a. Which b.whom c.where d.who
  d.who
  64. Auld Lang Syne is a song …….. is sung on New Year’s Eve
  a.Which b. who c. whom d.when
  a.Which
  65. Peter,….can compose many pieces of music, sings very well
  a. Which b. whom c. who d. whose
  c. who



  66…………..he likes chocolate, he tries not to eat it
  a. As b.though c.since d.despite
  b.though
  67. Do you know the man………….you met yesterday ?
  a. Who b. whom c. which d. whose
  b. whom
  68. The man and animals………you was on TV were from Chine.
  a.Who b. whom c. which d. that
  d. that
  69. Tet is a festival ……..occurs in late january or early february.
  a. Who b. which c. whom d. when
  b. which
  70. The car ………….he has just bought is very expensive.
  a. Who b. whom c. which d. whose
  c. which
  71. According to the weather……….., It will be raining tonight..
  a. forecast b. forecaster c. forecasted d. forecasting
  a. forecast
  72. Yesterday a hurricane hit the …….of Vung Tau city.
  a. coaster b. coast c. coasting d. coastal
  b. coast
  73. The ………can know when a volcano will erupt nowadays.
  a. science b. scientific c. scientists d. scientifically
  c. scientists
  74. A tropical storm which reaches 120 meters per hour is called a ……….in North and South America.
  a. typhoon b. cyclone c. hurricane d. tornado
  c. hurricane
  75. The tsunami …..in December 2004 in south East Asia killed more than 160,000 people.
  a. disaster b. disastrous c. disastrously d.disasterring
  a. disaster




  76. We must find a shelter now because of the ………storm.
  a. forecast b. forecaster c. forecasted d. forecasting
  d. forecasting
  77. The roof ……..under the weight of snow last night.
  a. collapse b. collapsing c. collapsed d. collapses
  c. collapsed
  78. He warned me of the ………in the forest.
  a. dangers b. dangerousness c. dangerously d. dangerous
  a. dangers
  79. Pompeii was completely……….in AD 79 by an eruption of Mount Vesuvius.
  a. to destroy b. destroy c. destroyed d. destroying
  c. destroyed
  80. Many people become ……..because of the natural disasters every year.
  a. homeland b. homesick c. homeless d. homework
  c. homeless

  81. Daddy, it’s the weather forecast……………………….TV.
  a. in b. to c. on d. at
  c. on
  82. Don’t worry, everything is …………………………control.
  a. under b. without c. in d. at
  a. under
  83. Please hurry. We need these documents ………delay.
  a. under b. without c. in d. at
  b. without
  84. We thought the two films were very similar…….a greast extent.
  a. to b. with c. at d. in
  a. to
  85. Police officers don’t have to wear uniform when they are….duty
  a. on b. in c. of d. off
  d. off


  86. Hue will have tempratures …………..230c and 27o c.
  a. at b. between c. in d. with
  b. between
  87. I am preparing for the picnic…….my friends tomorrow.
  a. at b. to c. in d. with
  d. with
  88. Please bring some raincoasts just…………case.
  a. in b. at c. on d. to
  a. in
  89. It snowed in Lanh Son ……..the winter………..2002.
  a. in / of b. of / in c. at / for d. for / at
  a. in / of
  90. Kangagoos, which come ………Australia, have long tails.
  a. to b. in c. from d. for
  c. from
  91. Mount Pinatubo, ……………is a vocanal in the Philipines, erupted in 1991.
  a. which b. who c. whom d. whose
  a. which
  92. Tornadoes and funnel- shaped storms can suck up anything
  .............is in their path.
  a. who b. whom c. that d. whose
  c. that
  93. We …………………………since we left school.
  a. don’t meet b. didn’t meet c. won’t meet d. haven’t met
  d. haven’t met
  94. I’ll bring some raincoasts just in case. I hope my friends …….
  laugh at me.
  a. didn’t b. won’t c. don’t d. haven’t
  b. won’t
  95. In 1995, a huge earthquake ………the city of Kobe in Japan.
  a. strike b. struck c. striking d. striked
  b. struck
  96. Tidal waves …………….the result of an abrupt shift in the underwater movement of the earth.
  a. are b. were c. is d. was
  a. are
  97. I can’t hear what you are saying. Can you ………..the radio?
  a. turn on b. turn off c. turn up d. turn over
  b. turn off
  98. Neil Armstrong, ………….walked on the moon, lived in the USA.
  a. which b. whom c. who d. whose
  c. who
  99. Marie Curie, …………is one of the greatest women in our time, discovered
  radium.
  a. whom b. whose c. which d. who
  d. who
  100. The man and the elephans ………….you saw on TV last night are from Africa.
  a. which b. that c. whom d. who
  b. that
  1.UFOs means ………flying objects.
  a. unknown b. unidentified c. unable d. unimaginary.
  b. unidentified
  2. Some scientists say that flying saucers might be people’s…………….
  a. imagination b. imagine c. imaginative d. imaginary
  a. imagination
  3. Imagine someday you would live without ……………………..
  a. electricity b. electric c. electrician d. electrical
  a. electricity
  4. Tim is an …………….child.
  a. image b. imagine c. imaginative d. imagination
  c. imaginative
  5. There is no ………….that he has been here.
  a. evident b. evidential c. evidentially d. evidence
  d. evidence
  6. The disease was thought to have………….in Africa.
  a. disappeared b. disappearing c. appeared d. appearing
  c. appeared

  7. The man …………………………………………….without trace.
  a. disappeared b. disappearing c. appeared d.appearing
  ` a. disappeared
  8. He is an …………… …………………………….pilot.
  a. experience b. experiment c. experienced d. experient
  c. experienced
  9. There may be a lot of …………………..stones in Mars.
  a. preciosity b. preciously c.precious d. preciousness
  c.precious
  10. Do you want to plan for some kind of ……………………trip?
  a. excite b. exciting c. excited d. to excite
  b. exciting
  11. My parents do not allow me …………………, so I had to stay at home.
  a. go b. to go c. going d. gone
  b. to go
  12. There …………………………..no sounds on the moon.
  a. is b. are c. was d. were
  a. is
  13. If there were flying saucers, there …………….traces of their landing.
  a. would be b. will be c. are d. is
  a. would be
  14. Do you think you will be able ……………….a space trip?
  a. take b. to take c. taking d. taken
  b. to take
  15. He won’t be happy if you ……………come!
  a. didn’t b. haven’t c. don’t d. won’t
  c. don’t
  16. If I ………………a bird, I would be a dove.
  a. am b. is c. are d. were
  d. were
  17. If we became rich, we would travel……………..the world.
  a. on b. on c. at d. around
  d. around
  18. She would come to see you if she ………….your address.
  a. have b. has c. had d. having
  c. had

  19. Where will you go if you ……………….a car?
  a. have b. has c. had d. having
  a. have
  20. where would you if you ………………..a car?
  a. have b. has c. had d. having
  c. had

   
  Gửi ý kiến