Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 12. Let s eat

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Võ Thành Trang
  Người gửi: Nguyễn Lương Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:23' 13-11-2007
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 1524
  Số lượt thích: 0 người
  LESSON PLAN Grade 7 Unit 12 – A1,2
  Teacher: Giang Thi Thu Hien
  School: Vo Thanh Trang.
  There is only one disease ____ common: the common cold.
  A.called B. calling C. call
  2. Is there a cure ____ the common cold?
  A. on B. with C. for
  3. Every year millions of people ___ the cold.
  A. caught B. catching C. catch
  4. The ____ of the cold are a runny nose, a slight fever, coughing and sneezing.
  A.appearances B. cures C.symptoms
  5. The cold “cures” don’t cure a cold, but they _____ the symptoms.
  A. help B. prevent C. relieve


  Unit 12: LET’S EAT
  Section A : What shall we eat?
  Lesson 01 : A1 & A2 (p.114,115)
  I)New words:
  _ stall (n)
  Ex: vegetable stall, fruit stall
  vegetable stall
  fruit stall

  Pork(n)
  I)New words:
  _ stall (n)
  Ex: vegetable stall, fruit stall.
  _ pork (n)
  Spinach (n)
  Cucumber (n)
  I)New words:
  _ stall (n)
  Ex: vegetable stall, fruit stall.
  _ pork (n)
  _ spinach (n)
  _ cucumber (n)  What did Hoa and her aunt buy at the vegetable stall?
  _ spinach
  _ cucumbers

  Papaya (n)
  Pineapple (n)
  Durian (n)
  To smell
  I)New words:
  _ stall (n)
  Ex: vegetable stall, fruit stall.
  _ pork (n)
  _ spinach (n)
  _ cucumber (n)
  _ papaya (n)
  _ pineapple (n)
  _ durian (n)
  _ to smell
  _ ripe (adj)


  _ to smell
  _ ripe (adj)
  II) A1:
  * Answer the question:
  What did Hoa and her aunt buy at the market?
  _ beef
  _ spinach
  _ cucumbers
  _ oranges
  * Practice
  III) A2:

  Hoa: I don’t like pork

  Aunt: Neither do I
  Aunt: I don’t like carrots

  And I don’t like peas, either
  Hoa: I like spinach and cucumbers

  Aunt: So do I.
  Hoa: I’d like some peas

  And I’d like some carrots, too
  like
  Not like
  III) A2:
  Ñeå dieãn taû moät yù thích gioáng ngöôøi khaùc, ta duøng “ so, too, either, neither”
  So , too: ñi sau moät phaùt bieåu khaúng ñònh
  Ex: I like ice-cream.He likes ice-cream
  I like ice-cream, he likes ice-cream, too.
  he does, too/ So does he.
  Either, neither: ñi sau moät phaùt bieåu phuû ñònh
  Ex: I don’t like ice-cream.
  He doesn’t like ice-cream, either.
  He doesn’t either / Neither does he.

  Löu yù:
  _ So, neither: ñöùng ñaàu caâu, coù söï ñaûo ñoäng töø
  _ Too, either: ñöùng cuoái caâu
  _ Neáu caâu phaùt bieåu chöùa ñoäng töø BE, caâu ñaùp cuõng laëp laïi ñoäng töø BE ôû thì töông öùng.
  Ex: A: I’m tired.
  B: I’m tired, too
  I am, too / So am I.

  I don’t like durians and ____ .
  A. neither Lan does.
  B. Lan doesn’t neither.
  C. neither does Lan.
  2. Lan likes pineapples and _____ .
  A. so do I.
  B. so I do.
  C. too do I.
  3. I hate carrots and I don’t like peas, _____ .
  A. too B. also C. either  4. I didn’t go to the cinema last night and Lan ________ .
  A. doesn’t, either
  B. didn’t, either
  C. didn’t neither
  5. My nephew doesn’t like carrots.
  _____________ .
  A. I don’t like , too
  B. I don’t like neither
  C. Neither do I


  Futher practice
  Sts practice speaking (in group of three), using Too, so, either,neither.

  III) Homework:
  _ Learn by heart new words.
  _ Do A2, A3, A4 ( workbook, p.74,75)
  Good bye, class!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓